Journey to Heaven


  OPENING GLEE

  ITAN ERE NA


 • Ara’iye e wa kawa korin ogo s’Oluwa

 • Angeli e bo kewa korin iyin s’oke o
 • Ara ayiie e gbo mi, ara orun e gbo mi o (2)
 • Omo l’ehin iwa omo l’opo ile
 • Edumare fun wa l’omo
 • Ti yio gb’ehin tun ehin se o
 • Edumare fun wa l’omo
 • Ti yio gb’ehin tun ehin se
 • Eni omo sin l’o bimo, omo l’ayole
 • Eni omo sin l’o bimo, omo l’ayole o l’ayole
 • Edumare awa mbe o o, dariji awon apania
 • Aiye l’oja, orun ni’le
 • Aiye l’oja orun ni’le o
 • Enyin ti mbe l’ayie, e ku oja ayie o
 • Enyin ti mbe l’ayie e ku ewu irin ajo
 • Irin ajo la’taiye lo tarara
 • Titi lo dorun, e ku ewu irin ajo
 • Awon ibeji meji, Taiwo Kehinde
 • ‘Gba won nlo rin irin ajo
 • Irin ajo la’taiye lo tarara
 • Titi lo dorun
 • ‘Gba won de ile ayie
 • Taiyelolu deni ire
 • O mona ti ise ‘rele
 • O mona ti i’sona ire
 • O ranti pe Olodumare
 • L’Oba ti ns’ohun ire
 • At’orun bo wa j’ayie
 • At’aiye pada sorun
 • Aiye loja orun nile o (2)
 • Enyin ti mbe layie e ku oja ayie o
 • Enyin ti mbe layie e ku ewu irin ajo
 • Irin ajo la’taiye lo tarara
 • Titi lo dorun, e ku ewu irin ajo
 • A o yi o, a o yi o
 • ‘Gba won de ile ayie
 • Kehinde gb’ona iya
 • Kehinde gb’ona ibi
 • O sayie yi d’a wa ilo, ara e gbo o
 • Kehinde y’iya-ki-ya
 • O fi ‘le oti se ile, o fi ile ewon s’oja O f’oko meta po
 • Kehinde wa pada wa dolomolanke
 • A Kehinde o se ohun ire
 • A aiye ile a ayie ile o
 • Awon oni tete ayie awon oni baranda oja
 • Awon ni won pa Kehinde da
 • Ti o fi d’eni iku
 • Awon ni won pa Kehinde da
 • Ti o fi d’eni orun Rere rere l’Oluwa
 • Ko ma da enikan fun ibi
 • Ko ma da enikan fun aro
 • A f’eni ba fi owo ara re
 • To fi fa ibi
 • Eni t’o ba se rere
 • A tun pada wa ri ire
 • Eni t’o ba se ibi
 • A tun pada wa ri ibi
 • T’ibi t’ire lo nrin papo nile aiye o
 • Edumare l’Oluwa Oluwa esan
 • A ara mi a, ara mi o
 • Eni t’o mbe laye
 • Ko ranti pe iku mbe (2)
 • Omi omi l’enia, bi oba san wa
 • A tun san pada, eda ayie mbo o nlo
 • A t’orun bo wa j’ayie
 • Ati ayie pada s’orun
 • Edumare awa mbe o
 • Dariji omo enia o
 • F’igba nla bu omi ko ‘mi
 • Ongbe ngbe ‘male
 • F’igba nla bu omi ko ‘mi
 • Ongbe ngbe ‘male

  ACT 1 SCENE 1


 • TAIWO ATI KEHINDE NINU ISALU ORUN NMURA LATI WA SI AYIE

 • TAIWO ATI KEHINDE:
 • Enyin omode l’orun, enyin agbagba l’orun
 • Enyin Eiyele Ogo, enyin Adaba meje
 • Enyin arugbo igbani olodun jojo
 • A ................ A wa juba o
 • K’a to rin irin ajo

 • AWON ANGELI: (The Angels)
 • E ......irin ajo, e nlo rin irin ajo (2)
 • Irin ajo lat’aiye lo tarara
 • Titi lo s’orun, e nlo ri irin ajo (2)

 • TAIWO ATI KEHINDE:
 • Enyin Afun’pe l’orun, enyin akowe orun
 • Enyin asoju Edumare Ologo Meta
 • L’atetekose li enyin wa pelu Olorun
 • Gbogbo asiri ayie at’eyi ti mbe l’orun
 • Enyin pelu Olodumare l’on s’ohun
 • A...... A wa juba kai lo rin irin ajo

 • AWON ANGELI:
 • E ......irin ajo, e nlo rin irin ajo (2)
 • Irin ajo lat’aiye lo tarara
 • Titi lo s’orun, e nlo ri irin ajo (2)

 • TAIWO ATI KEHINDE:
 • Enyin Ato’ni s’ona ona ile ayie o
 • Ko s’ohun to le di ‘na
 • A nre ‘le ayie o
 • Enyin t’o m’oni to tun m’ola lojo ayie o
 • A, A awa juba o kai lo rin irin ajo

 • AWON ANGELI:
 • E ......irin ajo, e nlo rin irin ajo (2)
 • Irin ajo lat’aiye lo tarara
 • Titi lo s’orun, e nlo ri irin ajo (2)

 • AINA NI YIO SI SE IYA WON

 • TAIWO ATI KEHINDE:
 • Awa ibeji meji, a nre ‘le aiye o
 • S’odo Aina wa
 • Enit’o ti loyun ibeji n’ile ayie o
 • Pipe ojo ibi re ko j’ojo merinla lo
 • A nlo pese aye nile aina wa
 • Ko s’ohun to le dina a nrele ayie o
 • Enyin t’o m’oni to tun m’ola lojo ayie o
 • A, A awa juba o kai lo rin irin ajo

 • AWON ANGELI:

 • E ......irin ajo, e nlo rin irin ajo
 • Irin ajo lat’aiye lo tarara
 • Titi lo s’orun, e nlo ri irin ajo

 • TAIWO ATI KEHINDE:
 • Enyi Alamo, Alamo tin mo ‘ri wa
 • A nre ‘le aiye o
 • Ona kini ao gba wiwo tabi rere ni
 • Iwa kini ao hu ibi tabi rere ni
 • Kil’ayie wa yio ti se
 • Kil’ona wa yio ti da
 • ‘gba t’aba de ‘le ayie
 • Ni ‘le ajeji baba nibi t’enikan ko mo
 • B’ibi tabi rere ni
 • Ohun gbogbo l’okunkun fun wa (All things are dark to us)
 • Ni ‘le ayie o (In the world)
 • Enyin Ato’ni sona, ona ile ayie o
 • Enyin arugbo igbani olodun jojo
 • Kil’ayie wa yio ti
 • Kil’ona wa yio ti da
 • ‘gba t’aba de ‘le ayie o

 • AWON AGBAGBA:
 • Enyin ibeji meji ti nrele ayie o
 • Rere rere l’Oluwa
 • Ko ma da enikan fun ibi
 • Ko ma da enikan fun aro
 • Af’eni ba f’owo ara re to fi fa ibi
 • Eni to ba se rere, a tun pada wa ri ‘re
 • Eni to ba se ibi, a tun pada wa ribi
 • T’ibi t’ire l’on nrin papo nile ayie o
 • Edumare l’Oluwa Oluwa esan
 • T’IBI TIRE NI NRIN PAPO NILE AYIE

 • AWON ANGELI:
 • Iba e o , e wi ire o
 • Rere rere l’Oluwa
 • Ko ma da enikan fun ibi
 • Ko ma da enikan fun aro
 • Af’eni ba f’owo ara re to fi fa ibi
 • Eni to ba se rere, a tun pada wa ri ‘re
 • Eni to ba se ibi, a tun pada wa ribi
 • T’ibi t’ire l’on nrin papo nile ayie o
 • Edumare l’Oluwa Oluwa esan

 • AWON AGBAGBA:
 • Enyin ibeji meji ti nrele ayie o
 • E mase gbagbe o ire lai si ‘bi
 • Ati ibi lai si ‘re ko ma si nile ayie o
 • Ogun omode ki mai sire gb’ogun odun o
 • ‘Gba t’ohun gbogbo ba si koro lojo oni o
 • E ranti pe o mbo wa dun to ba di lola
 • T’ibi t’ire l’on nrin papo nile ayie o
 • Edumare l’Oluwa Oluwa esan

 • AWON ANGELI:
 • E ......irin ajo, e nlo rin irin ajo
 • Irin ajo lat’aiye lo tarara
 • Titi lo s’orun, e nlo ri irin ajo

 • TAIWO ATI KEHINDE:
 • Enyin agbagba a wi, enyin agbagba e fo
 • E wi ona t’a o gba
 • T’a o fi rire nikan
 • T’ibi ki yio pade wa
 • Ki a lowo, k’a bimo
 • A, A wa juba o kai lo rin irin ajo
 • Ki a si ko ‘le mo ‘le
 • Ki a si b’etan s’ehin
 • Anile ni porogun ‘laso, ka rire nikan
 • K’ibi mase pade wa, ka mase d’agba osi
 • K’ojo ayie wa si le toro dojo ale o
 • A, A wa juba o kai lo rin irin ajo
 • K’ayie wa le tutu
 • ‘Gbat’a ba wa l’omode
 • Titi ta tun ndarugbo lo
 • Edumare k’o gba wa
 • ‘Gbat’a ba pada s’orun
 • K’a ri enyin agbagba
 • K’e f’ayo wa pade wa
 • K’e mu wa de ‘le ola
 • K’e mu wa d’orun ogo
 • Rere rere l’Oluwa
 • Ko ma da enikan fun ibi
 • Ko ma da enikan fun aro
 • Af’eni ba f’owo ara re to fi fa ibi
 • Eni to ba se rere, a tun pada wa ri ‘re
 • Eni to ba se ibi, a tun pada wa ribi
 • T’ibi t’ire l’on nrin papo nile ayie o
 • Edumare l’Oluwa Oluwa esan

 • A SI KO ILA OWO FUN AWON IBEJI NAA

 • AWON AGBAGBA:
 • Awa nko ‘la, a nko ila owo (2)
 • Enyin ibeji meji ti nlo ile ayie o
 • E S’ori re o, e sori re o
 • Ki E l’owo k’e bimo
 • K’e ma se dagba osi
 • Anile ni porogun ‘laso ke rire nikan
 • E s’ori ire o (2)
 • A nko ila owo
 • Awa nko ila a nko ila owo
 • K’ayie yin le tutu
 • ‘Gbat’e ba wa l’omode
 • T’e ba tun darugbo lo
 • Edumare k’o gba yin
 • ‘Gbat’e ba pada s’orun
 • K’e ri awa agbagba
 • K’a f’ayo wa pade o
 • Ka gbe yin de ‘le ola
 • K’a gbe yin d’orun ogo
 • Rere rere l’Oluwa
 • Ko ma da enikan fun ibi
 • Ko ma da enikan fun aro
 • Af’eni ba f’owo ara re to fi fa ibi
 • Eni to ba se rere, a tun pada wa ri ‘re
 • Eni to ba se ibi, a tun pada wa ribi
 • T’ibi t’ire l’on nrin papo nile ayie o
 • Edumare l’Oluwa Oluwa esan

 • TAIWO ATI KEHINDE NDAGBERE FUN AWON EDA ORUN KI WON TO WA SI AYIE

 • TAIWO ATI KEHINDE:
 • A baba wa lo layie
 • A baba wa l’onile
 • Awa ibeji meji a nrele ayie o
 • A o digba o awa mi lo o (2)
 • A o se ‘le ayie ko wa dabi orun

 • AWON ANGELI
 • A e w’ire, a e fo ‘re
 • Enyin ibeji meji tin lo ‘le ayie o
 • Taiyelolu omo wa, Omokehin a gba ‘gba
 • E nrele ayie o, a o digba o
 • Enyin nlo o, enyin nlo o
 • E o se ‘le ayie ko wa dabi orun

  ACT 1 SCENE 2


 • A BI AWON IBEJI NA SI AYIE AWON EBI ATI ORE SI NKI ALABA BABA WON ATI AINA IYA WON KU EWU OMO

 • AWON ENIA:
 • E ku ewu ye ye o, e ku ewu enia (2)
 • Aina awa ki o, e ku ewu enia
 • Alaba awa ki o, e ku ewu enia
 • T’omode t’agba ni papo
 • Wo oju omo enia o
 • A t’ijo t’ayo lomode k’eyie
 • T’o ba r’eyie
 • A t’ijo t’ayo la fi wa ki o
 • E ku ewu enia
 • Ibeji meji e ku abo o
 • Ibeji meji olori ire
 • E ku ewu irin ajo o
 • Taiyelolu a wa ki o, e ku abo omo wa
 • Kehinde awa ki o, e ku abo omo wa
 • Ibeji meji e ku abo o
 • Ibeji meji olori ‘re, e ku abo omo wa
 • E ku ewu ye ye o, e ku ewu enia o (2)
 • Aina awa ki o, e ku ewu enia o
 • Alaba awa ki o, e ku ewu enia o
 • E ku ewu ye ye o, e ku ewu enia o

 • AINA:
 • Mo dupe enyin ti e wa
 • Mo dupe enyin ti e bo
 • Mo dupe enyin ti e ki mi
 • E ku ewu irin ajo
 • Emi Aina iya omo ati Alaba baba
 • A dupe ola t’e fun wa
 • E ku ewu irin ajo
 • Taiyelolu kin yin pupo
 • Omokehin ki nyin pupo
 • Tomode t’agba e ma wole
 • Ire a kari o, ko ni mo s’ibikan
 • E ku ewu irin ajo

 • AWON ENIA
 • A ire a ire
 • Ire a kari o, ko ni mo si ibikan
 • E ku ewu enia o
 • Tomode t’agba awa ki o, Ire a kari
 • E r’oju ayie o tabi e o ri
 • Awodi bale o gb’eyie lo
 • Agan ti ko bi a d’olomo
 • Awodi bale o gb’eyie lo

 • ALABA:
 • Mo dupe enyin ti e wa
 • Mo dupe enyin ti e bo
 • Mo dupe enyin ti e ki mi
 • E ku ewu irin ajo
 • Emi Alaba baba omo TI Aina iya omo
 • A dupe ola ti e fun wa
 • E ku ewu irin ajo
 • Olodumare Oluwa wa
 • L’o boju wa’le ile ayie o
 • L’o fun wa l’omo aye rere
 • Tokotaya wa f’owo s’osun
 • A f’owo s’osun osun omo
 • Ire a kari o ko ni mo si ibikan
 • E ku ewu irin ajo o

 • AWON ENIA
 • A Ire.... a ire
 • Ire a kari o, ko ni mo si ibikan
 • E ku ewu enia o
 • A, Alaba o wi ire, Ire a kari etc.
 • Tomode t’agba a ki o
 • E r’oju ayie o tabi e o ro
 • Awodi bale o gb’eyie lo
 • Agan ti ko bi a d’olomo
 • Awodi bale o gb’eyie lo

 • AWON ENIA NJO WON SI NYO NI ‘BI ASE AWON OMO TUNTUN NA

 • AWON ENIA
 • Awodi e ku ewu o
 • Ewu ina ki i pa awodi
 • K’oloyele k’oloyele so
 • Ijo wo l’o ma d’agba
 • Olurebete Olureberebe
 • Ijo wo l’o ma d’agba, Olurebete Olureberebe
 • A o jo de ‘le yeye o ,, ,, ,,
 • Ngo se ki npe o o ,, ,, ,,
 • Ijo wo l’ ma d’agba o

  ACT 1 SCENE 3


 • AWON IBEJI NA SI DAGBA, AWON OBI, EBI ATI ORE SI TU WON SILE LATI FE OKO TO WU WON

 • AWON ENIA:
 • A, Aina wa a, Alaba wa(2) (Ah our Aina, our Alaba)
 • A de, a de, tori e npe wa o
 • Igbehin re nbo wa dun o lo o(2)
 • Ejire olowo, Ejire olomo (2)
 • Ejire ara Isokun a-d’aro-pale-aso
 • Igb’enyin ranse aiye, igb’enyin ranse
 • T’e ni ka ma bo
 • K’a wa jayie oba tarara
 • A de, a de ‘tori e npe wa o l’ayie
 • Igbehin re mbo wa dun o lo o (2)
 • Ejire olowo, ejire olomo
 • Ejire ara isokun a-daro-pale-aso
 • Kini k’a wa se t’a o se Aina
 • Kini k’a wa se t’a o se Alaba
 • Aja ki ‘ko wagbawagba eko laiye
 • Eiyele ki ‘ko wagbawagba oka beni
 • Iponri aja o jobi se
 • Iwo ni baba ewe
 • A de, a de ‘tori e npe wa o l’ayie
 • Igbehin re mbo wa dun o lo o
 • Ejire olowo, ejire olomo
 • Ejire ara isokun a-daro-pale-aso

 • ALABA
 • A enyin ara ile, a enyin ara wa
 • Enyin ti e gbo ti e bo
 • Mo dupe ojo oni emi ni baba ewe
 • Kehinde omo wa ma re o enyin ara
 • Taiwo omo wa ma re o enyin ara
 • Won ti d’agba t’eni ile oko a dupe olu
 • Won ti d’agba t’eni ile oko a mi yo sese
 • Enyin ti e gbo ti e bo
 • Mo dupe ojo oni emi ni baba ewe
 • E je k’a fun won l’ase
 • E je k’a yoda fun won
 • Ki won l’oko t’o wu won o
 • Ki won l’oko t’o wu won o
 • Oko t’o l’ebi rere
 • Oko t’o l’ona rere
 • Oko t’o l’owo l’owo
 • Oko t’o l’aso l’eru
 • Oko t’o ri je t’o ri mu
 • Oko ti ko ni gbese l’orun
 • Emi ni baba ewe

 • TAIWO ATI KEHINDE:
 • A aiye ile, a ayie ile o
 • A dupe l’owo baba t’o bi wa l’omo
 • Enyin ti e gbo ti e bo
 • A dupe ojo oni enyin ni baba ewe
 • A ti d’agba t’eni ngbe’yawo a dupe Olu
 • A ti d’agba t’eni ile oko a nyo sese
 • A mi lo f’oko t’o wu wa o layie
 • A mi lo f’oko t’o wu wa o baba
 • Oko t’o l’ebi rere
 • Oko t’o l’ona rere
 • Oko t’o l’owo l’owo
 • Oko t’o l’aso l’eru
 • Oko t’o ri je oko t’o ri mu
 • Oko ti ko ni gbese l’orun
 • Enyin ni baba ewe

 • AWON EBI:
 • A aiye ile, A, ayie ile o (2)
 • E ti d’agba t’eni ngbeyawo a dupe Olu
 • E ti d’agba t’eni ile oko a nyo sese
 • Ile ayie l’e nlo, ile ayie l’e nre
 • E jowo s’ayie re, e jowo se ‘le re
 • Mase gbagbe Olorun, mase gbagbe Jesu
 • E gbo on ni baba ewe
 • L’ojo k’e ri je, l’ojo k’e ri mu
 • L’ojo k’ebi pa nyin d’ale o
 • E ma ma daro o
 • E jowo s’ayie re, e j’owo se ‘le re
 • Mase gbagbe Olorun, mase gbagbe Jesu
 • E gbo on ni baba ewe

 • AWON EBI ATI ORE SI NJO WON SI NYO NI ‘BI APEJO NA

 • Awa l’a b’onifa, awa l’a b’alufa
 • Awa l’a b’onigbagbo o
 • K’o to d’omo Jesu o
 • Igba mba jo, onilu gbe ‘lu lo
 • Ibaka pelebe o gbe bi awo
 • Gbangba ela, gbangba ela o
 • Okuta meta ela o gbangba ela
 • A o pa ra w a l’ayo olele

  ACT II SCENE 1


 • KEHINDE JE ONIWA KIWA OMO. O FE OKO META PO, O SI GBA OWO L’OWO WON

 • ADISA
 • Gbo gbo gbo, arabirin gbo
 • Mo ni oro kan ba o so
 • Mo ni ero kan ba o ro
 • Gba ti mo nwo ‘ju re
 • O da b’oju Angeli
 • Gbati mo nw’ehin re
 • O funfun bi fadaka
 • Mo ni oro kan ba o so
 • Mo ni ero kan ba o ro
 • Mo fe ‘fe o laya ni
 • Omokehin o gba gba
 • Mo fe fi o se ‘yawo o a, emi ni oko re
 • Idile ola ni mi o, Kehinde mi

 • KEHINDE:
 • A mo gbo, a mo gba dandan
 • Mo gba lati se aya re Adisa mi
 • Mo gba lati se aya re titi ayie o
 • Nje olufe mi, oko to l’owo l’owo
 • Oko to l’aso l’eru
 • Mo gba lati se aya re titi ayie o
 • Nje fun mi ni poun mefa
 • Ki nfi r’aso ebi
 • Nje fun mi ni poun meji
 • Ki nfi jeun ata
 • Idile ola ni o o Adisa mi

 • ADISA
 • Gba gba gba, ki o fi r’aso ebi
 • Gba gba gba k’o fi jeun ata
 • Mo nlo k’abo wa ba o ti o ba di l’ola
 • Mo lo k’abo wa bo o Kehinde mi

 • LADIMEJI
 • Gbo gbo gbo, arabinrin gbo
 • Mo ni oro kan ba o so
 • Mo ni ero kan ba o ro
 • Emi omo Ile=Ife, mo ti Ile-Ife wa o
 • Baba mi ko ‘le mo ‘le
 • Iya mi b’etan s’ehin
 • Idile owo idile ola
 • Idile ola ni mi o Kehinde mi
 • Ni ‘bi ise ti mo wa, ogun poun
 • L’owo osu t’ Ijoba nfun mi
 • Baba mi ko ‘le mo ‘le
 • Iya mi b’etan s’ehin
 • Idile owo idile ola
 • Idile ola ni mi o Kehinde mi
 • Mo fe fe o l’aya ni
 • Omokehin o gba gba
 • Mo fe fi o se ‘yawo o a, emi ni oko re
 • Idile ola ni mi o, Kehinde mi

 • KEHINDE:
 • A mo gbo, a mo gba dandan
 • Mo gba lati se aya re Ladimeji mi
 • Mo gba lati se aya re titi ayie o
 • Nje olufe mi, oko to l’owo l’owo
 • Oko to l’aso l’eru
 • Mo gba lati se aya re titi ayie o
 • Nje fun mi ni poun mefa
 • Ki nfi r’aso ebi
 • Nje fun mi ni poun meji
 • Ki nfi jeun ata
 • Idile ola ni o o Ladimeji mi

 • LADIMEJI:
 • Gba gba gba, ki o fi r’aso ebi
 • Gba gba gba k’o fi jeun ata
 • Mo nlo k’abo wa ba o ti o ba di l’ola
 • Mo lo k’abo wa bo o Kehinde mi

 • AJAO:
 • Gbo gbo gbo, arabirin gbo
 • Mo ni oro kan ba o so
 • Mo ni ero kan ba o ro
 • Gba ti mo nwo ‘ju re
 • O da b’oju Angeli
 • Gbati mo nw’ehin re
 • O funfun bi fadaka
 • Mo ni oro kan ba o so
 • Mo ni ero kan ba o ro
 • Nko ni baba mo o, nko ni iya mo o
 • Gbogbo won ku lo s’orun a .......
 • Mo wa d’olomo-lanke
 • Omolanke ni mo nti
 • Mo ti gb’okiki re, o ti gb’okiki
 • Emi t’o l’owo l’owo
 • Iwo t’o l’aso l’eru
 • Mo ni oro kan ba o so
 • Mo ni ero kan ba o ro
 • Mo fe ‘fe o laya ni
 • Omokehin o gba gba
 • Mo fe fi o se ‘yawo o a, emi ni oko re
 • Idile ola ni mi o, Kehinde mi

 • KEHINDE:
 • A mo gbo, a mo gba dandan
 • Mo gba lati se aya re Ajao mi etc

 • AJAO:
 • Gba gba gba, ki o fi r’aso ebi
 • Gba gba gba k’o fi jeun ata
 • Mo nlo k’abo wa ba o etc

 • NITOTO KEHINDE KO SE OHUN RERE

 • A Kehinde ns’ayie re lo
 • A Kehinde nrin irin ajo
 • Lat’ayie yi bo titi d’orun
 • O l’oko meta po, o f’oko meta po
 • Kehinde pada wa d’olomo-lanke
 • A Kehinde ko se ohun rere
 • Ojo ekun ku si dede
 • Ojo ekun sunmo o
 • A Kehinde ko se ohun rere
 • Adisa, Ladimeji ati Ajao pada lati se Igbeyawo pelu Kehinde, asri tu, a si fa Kehinde lo si ile ejo

 • ADISA:
 • Mo de mo de mo de o, Kehinde
 • Omo Onile ki ibo ki ‘le ma mo
 • K’o se ranti ojo t’a ri ‘ra Kehinde
 • Ero ona k’o gbe ‘ra nle ....... k’a sire
 • Omo ayie ma mi w’oju re o omo rere
 • K’o gbe ‘ra nle k’a se ‘gbeyawo ara mi
 • K’o gb ‘ra nle k’a re ‘le o baba mi
 • Awon ebi, ara, ore o won npe o
 • Won mura sile won nreti re o olufe mi
 • Emi t’o l’owo l’owo
 • Emi t’o l’aso l’eru
 • Idile owo, idile ola
 • Idile ola ni mi o Kehinde mi

 • KEHINDE:
 • Wole, wole, wole o, Adisa
 • Omo Onile ki ibo ki ‘le ma mo
 • M’o se ranti ojo t’a ri ‘ra Adisa
 • Mo ti mura k’a se ‘gbeyawo ara mi
 • Mo ti mura k’a re ‘le o baba mi
 • Awon ebi, ara, ore o Adisa
 • Won mura sile won nreti re o olufe mi
 • Wo le wole wole o wa joko
 • K’a mura nle ka re ‘le o olufe mi
 • Iwo t’o l’owo l’owo
 • Iwo t’o l’aso l’eru
 • Idile owo, idile ola
 • Idile ola ni o o Adisa mi

 • LADIMEJI:
 • Mo de mo de mo de o, Kehinde
 • Omo Onile ki ibo ki ‘le ma mo
 • K’o se ranti ojo t’a ri ‘ra Kehinde
 • Ero ona k’o gbe ‘ra nle ....... k’a sire
 • Omo ayie ma mi w’oju re o omo rere
 • K’o gbe ‘ra nle k’a se ‘gbeyawo ara mi
 • K’o gb ‘ra nle k’a re ‘le o baba mi
 • Awon ebi, ara, ore o won npe o
 • Won mura sile won nreti re o olufe mi
 • Emi t’o l’owo l’owo
 • Emi t’o l’aso l’eru
 • Idile owo, idile ola
 • Idile ola ni mi o Kehinde mi

 • KEHINDE:
 • Wole wole o wole o wole o
 • Omo onile ki ibo k’ile ma mo

 • AJAO:
 • Mo de mo de o mo de o Kehinde
 • Omo onile ki ibo k’ile ma mo
 • K’o se ranti ojo t’a ri ‘ra Kehinde

 • KEHINDE:
 • Wole wole o wole o wole o
 • Omo onile ki ibo k’ile ma mo
 • Mo se ranti ojo t’a ri ‘ra o Ajao

 • ADISA
 • Kini mo ri o mori o Kehinde
 • Awon tani won mi wo mi o olufe mi
 • Jowo ye k’o la mi l’oye olufe mi

 • KEHINDE
 • Awon ebi ara ore ni o Adisa
 • Awon egbon ati aburo Adisa mi
 • E fi won sile k’a ma lo Adisa mi
 • Wa wa wa Adisa mi
 • Mo ni oro kan ‘ba o so
 • Mo ni ero kan ‘ba o ro....
 • Kai ara mase sunmo mi ngo ko fe
 • Kai ara mase sunmo mi opada ma lo
 • Eni t’a o pe t’o wa
 • Be ‘le wo oju l’o ya
 • Omo ayie ma mi woju mi o omo rere

 • LADIMEJI ATI AJAO
 • Dajudaju a gbe a gbe o ori wa
 • A fe ‘yawo olosu mefa ara wa
 • O gb’eru ori mi o gb’eru ori re
 • E r’oju ayie tabi e o ri ojo nkoja lo
 • Omo a-jodi-jeso
 • Ko se ranti ojo ta ri ‘ra wa Kehinde
 • K’o se ranti poun mefa
 • Ti o fi r’aso ebi
 • Ko se ranti poun meji
 • Ti ofi jeun ata
 • Idile iro ni o o Kehinde yi o
 • Ile ejo l’a nmu o lo Kehinde
 • Ile ewon l’a nmu o re (2)
 • O d’ile ejo ko to mo wa o Kehinde
 • O d’ile ejo k’o to mo wa o l’olufe re
 • Awa o ni fe, awa o ni gba
 • Ile ejo l’a nmu o re kiakia

 • KEHINDE
 • E jowo aladugbo ara e gba mi o

 • LADIMEJI ATI AJAO
 • Ile ejo la nmu o re kiakia

  ACT II SCENE 2


 • Si Kiyesi i Kehinde je Onikakuna omo osi na gbogbo Owo re tan sinu Faji ati Afe Aye owo si tan

 • AWON ONI SAKARA:
 • Ebi npa wa o ara mi, ebi np’olomo Eko
 • Lailai l’ogun ti nja eyi le julo
 • Lat’igba t’ayie ti se
 • Enia dudu ko ku iku ebi
 • Enyin a-de-‘lu-ma-lo
 • Enyin le mu gari d’owon o l’oju wa
 • Edumare awa mbe o o dariji awon apania
 • Igb’oyinbo nje bota o enia dudu nje jero
 • Igb’oyinbo nje nama, enia dudu nj’awo eran
 • Lat’igba t’ayie ti se
 • Enia dudu ko ku iku ebi
 • Enyin a-de-‘lu-ma-lo
 • Enyin le mu gari d’owon o l’oju wa
 • Edumare awa mbe o o dariji awon apania
 • Igb’oyinbo nje buredi o
 • Enia dud nje jero
 • Igb’oyinbo nje suga
 • Enia dudu nmu omi ata
 • Lat’igba t’ayie ti se
 • Enia dudu ko ku iku ebi
 • Enyin a-de-‘lu-ma-lo
 • Enyin le mu gari d’owon o l’oju wa
 • Edumare awa mbe o o dariji awon apa’nia
 • A ara mi, a ara mi o
 • E fi kota sile k’e d’amure nyin k’o le
 • Dajudaju Olodumare ko gbagbe wa l’orun
 • Edumare awa mbe o o dariji awon apa’nia o
 • O gbe ‘le baba ta fi r’aso
 • E ma ba wi jo o e je o lo o
 • Aje orun yio da o ye ye omo a Jodi-jeso
 • Ti wa ye, ti wa ye, ti wa ye wa (2)
 • Ti wa ye wa ni ikun ara wa o
 • Ohun ti a nf’owo wa r a
 • Ti wa ye wa ni ikun ara wa o
 • Awa nf’owo wa r’aso
 • F’igba nla b’omi ko mi o
 • Ongbe ngbe ‘male
 • F’igba nla b’omi ko mi o
 • Ongbe ngbe ‘malle o

 • AWON OSIRE KEJI

 • Ekun omo re ekun omo da o (2)
 • Ekun omo to nke o oro nse yanmuyanmu
 • K’ayie mase baje o baba mi
 • K’ayie mase baje o baba mi mi
 • E .... baba ayie o
 • K’ayie mase baje o baba mi a
 • Oluwa gbere o baba ayie o (2)
 • T’ojo t’erun bakan na oju re o
 • E ......baba ayie o
 • T’ojo t’erun bakan loju re o

 • AWON OSIRE KETA: *************

 • KEHINDE ;
 • A owo ti tan mo ‘nawo ‘nawo
 • Owo na tan o ara mi o e gbo s’ eti
 • N’ iwoyi ojo ola
 • Awon o ni tete mbo l’odo mi
 • Awon alayo mbo l’odo mi
 • Kini ki nwa se wayi o owo tan
 • Owo ma tan ara mi e gbo s’eti
 • A mo ranti (2)
 • Mo n’ ile meji l’ ehingbeti
 • Mo ni ile meji l’Agege
 • Ti mo fi j’ ogun l’aiye o
 • Mo sit un laso die l’eru
 • Mo l’ egba owo mo l’ewon orun
 • Ma l’ogba owo mo l’ewon orun

 • Ma lo ko won ta b’ oba d’ola
 • Iyen ni ngo se wa yi owo tan
 • Owo ma tan o ara mi e gbo s’eti

  ACT III SCENE 1


 • KEHINDE SI GBE ILE ATI ILE BABA RE TA NI GBANJO

 • KEHINDE ;-
 • Onigbanjo mo de mo de
 • Onigbanjo e gbo mi o (2)
 • Mo n’ile meji l’Ehingnbeti
 • Mo nile meji Agege
 • Mo l’egba owo mo l’ewon orun
 • Mo fe k’ o ba mi ta won o ye
 • Ki ng r’ owo gba kiakia
 • Ki ng r’owo gba lesekese
 • Ki ngo r ‘owo lo b’ o ba d’ ola
 • Afara ko si o a ra mi
 • Onigbanjo o mo mi r’oju

 • ONIGBANOI
 • gbo ara mi
 • Elo l’o fe gba fun ile re
 • At ‘ egba b owo at ‘ewon orun
 • Elo lo fe gba fun ile re
 • At’ egba owo at ewon orun
 • Elo lo fe gba fun eru re
 • Wi fun mi o kin gbo seti

 • KEHINDE;-
 • Mo f’ apo mejo fun ile kan
 • M’o apo mefa fun ile kan
 • At’ egba owo at’ewon orun
 • Mo f’ogun apo fun gbogbo wan
 • Onigbanjo mo mi ro ju

 • ONIBGANJO:
 • Mo gbo ara mi
 • Ngo ra ‘le re t’owo t’owo
 • Ngo ra ‘le re gigagiga
 • At’egab owo at’ewon orun
 • B’o ba di l’ola ko wa gbowo o
 • Ara mi o

 • A SI TA GBOGBO OHUN INI KEHINDE NI GBANJO

 • ONIGBANJO:
 • Gbo ara mi
 • Ohunrere nlo n’iyen (2
 • Egba owo ewon orun
 • Ohun rere nlo n’iyen
 • E wi ka gbo o ara mi

 • AWON ENIA:
 • Ohunrere nlo n’iyen (2)
 • Egba owo ewon orun (2)
 • Ohun rere nlo n’iyen
 • E wi ka gbo o ara mi

 • ONIGBANJO:
 • Kil’o tun wi o ara mi

 • ENITI NRA ‘JA:
 • Poun mefa ni mo wi
 • Poun mefa ni mo fo

 • AWON ENIA:
 • Ohun rere nlo niyen

 • ONIGBANJO:
 • Kil’o tun wi o ara mi

 • ENITI NRA ‘JA:
 • Ogun poun ni mo wi
 • Ogun poun ni mo fo

 • AWON ENIA:
 • Ohun rere nlo n’iyen etc

 • ONIGBANJO:
 • Kil’o tun wi o ara mi

 • ENITI NRA ‘JA;
 • Ogbon poun ni mo wi
 • Ogbo poun ni mo fo
 • AWON ENIA:
 • Ohun rere nlo n’iyen

 • ONIGBANJO:
 • Kil’o tun wi o ara mi

 • ENITI NRA ‘JA:
 • Mo fi poun meji kun (2)

 • AWON ENIA:
 • Ohun rere nlo n’iyen

 • ONIGBANJO:
 • Kil’o tun wi o ara mi

 • ENITI NRA ‘JA:
 • Mo fi poun mefa kun

 • AWON ENIA:
 • Ohun rere nlo n’iyen

 • ONIGBANJO:
 • Gbo ara mi
 • Ile meji l’ehingbeti
 • Ile meji l’Agege
 • Ohun rere nlo n’iyen
 • Kil’o tun wi o ara mi

 • ENITI NRA ‘JA:
 • Apo meji ni mo wi
 • Apo meji ni mo fo

 • AWON ENIA:
 • Ohun rere nlo n’iyen o
 • Ile meji l’ehingbeti
 • Ile meji l’Agege
 • Ohun rere nlo n’iyen
 • E wi ka k’a gbo o ara mi

 • ONIGBANJO:
 • Kilo tun wi o ara mi
 • ENITIN NRA ‘JA
 • Apo mefa ni mo wi
 • Apo mefa ni mo wi
 • Ogun apo ni mo wi
 • Ogun apo ni mo fo
 • Mo fi poun mefa kun

 • AWON ENIA:-
 • A ra’ja tan a nrele e l’aiye
 • K’ Oluwa ma l’ atunri wa o (2)
 • K’ a gbadun egba owo
 • At’ ewon orun t’a ra
 • A raj a tan nrele l’aiye
 • K’ oluwa ma k’ atunri wa o

 • KEHINDE SI GBA OWO OHUN INI RE TI A TA

 • KEHINDE;-
 • Ongbanjo mo de mo de
 • Onigbanjo mo de o
 • Mo wa gb’owo mi leselese
 • Mo wa gb’ owo mi a gbo o
 • Onigbnjo o mo nroju

 • ONIGBANJO –
 • Ogun apo re owo ile
 • Ogun apo re owo ile
 • Egba owo ewon orun
 • Ogunpoun l’owo won
 • Kehinde o omo rere

  ACT III SCENE 2


 • KEHINDE TUN NA GBOGBO OWO RE NI
 • ILE ONITETE O SI KU SU ILE OTI
 • NI ORU OJO KAN

 • AWON ONITETE

 • Awa nonitete aiye awa oni baranda oja (2)
 • A ko mo bi t’ owo sin lo nina l’owo o
 • A ko mo bi t’owo sin lo tita l’oja
 • Enikeni ti o ‘owo ko ba si le na
 • O di eru owo o
 • Awa onitete aiye awa onibaranda oja
 • Awa onitete ayie awa onibaranda oja (2)
 • L’ayie l’a o fi sile lo, ayie l’a b’owo (2)
 • Enikeni t’o l’owo ti ko ba si le na
 • O di eru owo
 • Awa onitete aiye awa onibaranda oja
 • Awa onitete ayie awa onibaranda oja (2)
 • A ko ‘mo bi t’owo sin lo nina l’owo
 • A ko ‘mo bi t’owo sin lo tita l’oja
 • Enikeni t’o l’owo ti ko ba si le na
 • O di eru owo
 • Awa onitete aiye awa onibaranda oja
 • Eyi je eyi o je (hen)
 • Eyi je eyi o je rara (hen)
 • Awa onitete aiye awa onibaranda oja
 • Eyi je eyi o je (hen)
 • Eyi je eyi o je rara (hen)
 • Awa onitete ayie awa onibaranda oja etc

 • ILE OLOTI
 • Ile oloti ile alayo
 • Awa onibaranda oja (2)
 • Ile elerokero ile oniwakuwa
 • Ile omo to sonu lo
 • Ile oloti ile alayo awa onibaranda oja (2)
 • A mi sire lo awa onibaranda oja
 • A mi wole lo awa onibaranda oja

 • NIGBATI TAIWO SI GBO PE KEHINDE TI KU SI ILE OTI ON NA SI LO O SI KU SIBE PELU
 • TAIWO:
 • Pagidari (2) igi da o
 • Kehinde aburo mi, Kehinde ara wa
 • O ku sile oti l’ayie o a
 • Kehinde o se ohun re
 • Nje e gbo ara mi
 • Nko le nikan ma s’ayie lo
 • Nko le nikan rin irin ajo
 • Lat’ayie yi lo titi d’orun
 • Afi bi mo ku pelu re o
 • E o ya mi afi bi mo ku pelu re o
 • A o ya mi afi bi mo ku pelu re o

  ACT III SCENE 3


 • Awon ibeji meji na si pada de orun lehin iku won li ayie, Awon angeli fi tayotayo gba Taiwo
 • sugbon ran Kehinde pada si ayie lati lo tun iwa re se.

 • AWON ANGELI:
 • A ojo pe, a ojo ko
 • Eda ayie nkorin ogo, eda orun nyo sese
 • Olodumare Oluwa Oba nyo l’orun
 • Edumare gbo’ owo wa o
 • Won mbo won mbo l’ona (2)
 • Awon to fi wa sile lo ye
 • Won mbo l’ona o
 • Awon ibeji meji
 • Tayielolu omo wa, omokehin o gba’ gba
 • Awon t’o fi wa sile lo ye
 • Won mbo l’ona o
 • E o lo pade won
 • E o lo pade won l’ona
 • K’e mu won de ‘le ola
 • K’e mu won d’orun ogo
 • Rere rere l’Oluwa
 • Ko mada enikan fun ibi
 • Ko ma da enikan fun aro
 • A! fi eni ba f’owo ara re
 • Ti o fi fa ibi
 • Eni t’o ba se rere
 • A tun pada wa ri’re
 • Eni t’o ba se ibi
 • A tun pada wa ri ibi
 • T’ibi t’ire l’o irin papo lojo ayie o
 • Edumare l’Oluwa Oluwa esan
 • .............................................
 • E ku abo o, e ku abo omo
 • Enyin ibeji meji Tayielolu omo wa
 • Omokehin o gba ‘gba
 • E wa s’alaye fun wa
 • B’e ti se ‘le ayie o
 • Ki e to pada s’orun
 • Bi e ba s’ayie re
 • E je ki a gbo s’eti
 • Bi e ba si b’ayie je o
 • E je ki a mo dandan
 • Eni ba s’ayie re Olorun a mo o

 • KEHINDE:
 • Enyin Angeli l’orun, enyin angeli l’oke
 • E ye e gbo ara mi
 • Gba mo de ile ayie
 • A bi mi s’ebi rere
 • Baba mi l’owo l’owo
 • Ya mi b’etan s’ehin
 • Idile owo, idile ola
 • Idile ola ni mi o ara e gbo o
 • ‘Gbati mo d’agba s’oke
 • Mo wa lo k’egbe k’egbe
 • Mo wa lo yiya kiya
 • Mo f’ile oti se ‘le
 • Mo fi ile ewon s’oja
 • Awon oni tete ayie
 • Awon onibaranda oja
 • Awon ni won pa mi
 • L’okan da ti mo fi d’eni orun
 • Abo mi re o Oluwa
 • Ara e gbo o

 • TAIWO:
 • Enyin Angeli l’orun, enyin angeli l’oke
 • E ye e gbo ara mi
 • Gba mo de ile ayie
 • A bi mi s’ebi rere
 • Baba mi l’owo l’owo
 • Ya mi b’etan s’ehin
 • Idile owo, idile ola
 • Idile ola ni mi o ara e gbo o
 • ‘Gbati mo d’agba s’oke
 • Taiyelolu d’eni re
 • Mo m’ona t ii se rele
 • Mo m’ona t ii s’ona ire
 • Mo ranti pe Olodumare
 • L’oba ti nsohun re
 • Abo ma re Oluwa
 • Ara e gbo o

 • AWON ANGELI:
 • E ye e gbo ara mi
 • E ran Kehinde pada
 • K’o tun pada lo s’ayie o
 • K’o wa lo tun ‘wa re se
 • Gbat’o ba pada s’ayie o
 • K’o lo j’omo afoju
 • K’o d’eni ti ntoro je
 • K’o j’eni ti ko l’ewa
 • T’o ba ronu p’iwa da
 • T’o ba m’Oluwa l’Oba
 • K’o tun pada wa s’orun
 • K’a mu de ‘le ola
 • K’a mu u d’orun ogo
 • Rere rere l’Oluwa
 • Ko ma da enikan fun ibi
 • Ko ma da enikan fun aro
 • A! fi eni ba f’owo ara re
 • Ti o fi fa ibi
 • Eni t’o ba se rere
 • A tun pada wa ri’re
 • Eni t’o ba se ibi
 • A tun pada wa ri ibi
 • T’ibi t’ire l’o irin papo lojo ayie o
 • Edumare l’Oluwa Oluwa esan
 • ..............................................................
 • ..............................................................
 • ..........................................
 • Taiyelolu omo wa
 • ........................................
 • O seun omo odo, omo odo Oluwa
 • Bo sinu ayo Oluwa
 • Ti ko nipekun
 • A ara mi, a ara mi o
 • Eni ti mbe laye
 • K’o ranti pe iku mbe
 • Omi omi l’enia
 • B’o ba san wa a tun san
 • Pada eda ayie mbo o nlo
 • A t’orun bo wa j’ayie
 • A t’ayie pada s’orun
 • Edumare awa mbe O o
 • Dariji omo enia o

 • THE END

 • All Rights Reserved