Worse than Crime  ITAN ERE NA


 • Li ojo igbani afotele kan jade
 • Lat’enu Olugbala
 • Pe egbon ni yio sin aburo l’ojo aiye o
 • Sugbon l’ola oluwa, egbon yio bo ajaga (2)
 • Ajaga lile lile,ajaga to wo s’ orun
 • Gba t’ogba d’ alagbara
 • Oba awi ma ye ‘hun, ki ku ma pa wa o
 • K’a run ma se gbe wa de o
 • Awon t’ o ni ‘reke aiye
 • Awon t’ o ni reke ile (2)
 • Nwon ko ri alagbase
 • Nwon ko ri eru kan sin
 • Baba Tomosi, Baba olore
 • Oun l’ o la won loye
 • Oun lo si mu won mo
 • P’ awon ara kan tun wa
 • Ti nwon l’awo dudu o
 • Ti won ni leke l’ orun
 • Ti won lo ko won bo
 • Nwon wa fi won s‘eru aiye o
 • Nwon ko ni gbagbe re
 • Tomosi a
 • Awon odomokunrin awon odomobinrin
 • Ni ‘le enia dudu o
 • Awon arugbo aiye
 • Awon ab’oyun ile
 • Ni ‘le enia dudu o
 • L’ a lo ni lo ku lo
 • L’a na ni na ku na
 • L’ a tun ju won ni bo mi
 • L’ a tun ju won ri bo le
 • B’ araiye ba gbagbe o
 • K’ awon t’oku lo s’orun
 • Nwon ko ni gbagbe re
 • Tomosi a
 • A e gbo o. A e gbo o.
 • Awon igbimo aiye awon igbimo ile
 • Ni ‘le alawo fun fun
 • Nwon ko ra won po l’ okun
 • Nwon s’ ofin lile ide
 • P’ enikeni ko gbodo tun sin eru aiye o
 • Ki iku ma pa won o
 • K’ arun ma se wag be won de o
 • Baba tomosi , baba olore
 • Oun l’ o la won l’ oye
 • Oun l’ osi mu won mo
 • P’ awon ara ka tun wa
 • Ni ‘le enia dudu o
 • Ti nwon ni ‘ ru bi obo
 • Ti nwon nil ‘leke l’orun
 • Nwon lo ko won bo
 • Nwon ti wa won s’ eru aiye o
 • Nwan ko ni gbagbe re
 • Tomosi a
 • Awon odomokunrin Awon adodomobinrin
 • Ni’le enia dudu o
 • Awon arugbo aiye awon aboyun ile
 • Ni mle enia dudu o
 • L‘ a lo ni lokulo
 • L’ a na ni ku no
 • L’ ato juu won ri b’omi
 • L’ a tun ju won ri bo le
 • Baraiye ba gbagbe o
 • Tomosi o
 • A ara mi, a rami o
 • B o ba wo ola oluwa
 • Egbon yo bo ajaga
 • Ajaga lile lile
 • Ajaga ton won s orun
 • Gbe to ba d alagbara
 • Oba awi ma ye hun
 • Ki ku ma pa wa o
 • K arun ma se wa gbe wa de o
 • A a yi o igbimo baba
 • B’igbimo wa gbe wa s’oke s’odo
 • Ire mbo l’ola
 • A a yi o igbimo baba
 • A ko ni je to ri re sepe
 • Ire mbo l’ola
 • A a yi o igbimo baba
 • Eni to ba d ori re k odo
 • O gba gbe Oluwa
 • A oyi o igbimo baba

  ACT 1 SCENE 1


 • Ni ilu awon alawo fun fun , ireke ni nwon gb’oju le l aiye won. Si kiyesi ireke won mbaje loko be ni awon alagbase ko si. Idamu si de ba won

 • Emo o Emo o - (2)
 • Ireke wan ba je l oko
 • Ireke wan ba je ni le
 • Awon a lagbase ko ma si o
 • Eyi su wa o
 • Be a ko l’ona meji se o
 • Ti a fi le gba r’ owo jeun
 • L ai se ireke ti agbin o
 • T o si nbaje ninu oko
 • Awon alagbase ko masi o
 • Eyi su wa o
 • Ebi npa wa orugben ngbe wa o
 • Awon aya wa ko r’ owo jeun
 • Be l awon omo ti abi o
 • Mura lati ku iku ebi
 • Awon alagbase ko ma si o
 • Eyi su wa o

 • Josefu okan ninu awon omo won si ranti
 • Ohun kan ti o’ se le l’ oju re

 • Josefu:
 • Enyi ara mi ma ranti o
 • Mo ranti oro kekere kan
 • E yi to se le loju mi
 • Niwoyi ana ni le o
 • Se kin ma so kin ma wi o

 • Nwon si mbe e nwon si nro o lati wi
 • Oro no jade

 • A! Josefu omo wa
 • A! Josefu eni re
 • Jowo wi ka gbo o
 • B o ko ba tete wi k a gbo l oni o
 • Ranti pe ojo nlo }2ce

 • Josefu si bere si rohin bayi pe

 • Enyin ara mi e gbo o
 • Baba Tomosi alagba o
 • Baba Tomosi olore
 • Eni t’o ti lo s’ ona jinjin
 • Ati s’orile aiye gbogbo
 • Oun lo pada bo wa si le o
 • To si nrohin l’oju mi
 • Niti enia aiye gbogbo
 • Titi lo ba awon tin won ni ru
 • Awon to njola iru bi obo
 • E je k a lo pe Tomosi wa o
 • Eni t o l o ogbon aiye
 • Eni t o mo we jinle jinle
 • K o la wa f ogbon aiye han wa o
 • Baba tomosi o

 • Awon enia re si dupe dupe lawo re.Nnwon be a lati pa baba Tomosi wa
 • A josefu omo wa
 • A Josefu eni re
 • A dupe dupe lowo re
 • Jowo ba w ape Tomosi
 • Jowo b a w ape Tomosi wa o
 • Eni t o l’ogbon ogbon aiye
 • Eni t o mo we jinle jinle
 • K o la wa f ogbon aiye han wa o
 • Bi a o ti se ri eru ra
 • Bi a o ti se ri eru sin
 • Ki reke wa ma baje mo o je
 • Ki reke wa ma baje ni le
 • K a tun le pada r’ owo jeun
 • K a tun le pada r owo ra so
 • K aiye ilu wa le toro
 • Ki joba ti a ni le lagbara
 • Jowo bawa pe Tomosi wa o
 • K’ o le wa f’ ogbon aiye han wa o
 • Baba tomosi o

 • Josefu si lope Baba Tomosi wa nwon so
 • Ohun edun won fun o nwon sib ere fun
 • Imoran

 • Baba Tomosi ,alagba o
 • Baba Tomosi, olore
 • Iwo t’o ti lo sona jinjin
 • Ati s’orile ayie gbogbo
 • Jowo wa f’ogbon ayie han wa o
 • Baba Tomasi o
 • Ireke wa nbaje l’oko
 • Ireke wa nbaje nile
 • Awon alagbase ko ma si o
 • Eyi su wa o
 • Be a ko lona meji se o
 • Ti a fi le gba rowo jeun
 • Lai se ireke ti a gbin o
 • To si nbaje ninu oko
 • Awon alagbase ko ma si o
 • Eyi su wa o
 • Jowo wa f’ogbon ayie han wa o
 • Bi a o ti se ri eru ra
 • Bi a o ti se ri eru sin
 • Ki ireke wa ma baje mo o
 • Ki ireke wa ma baje nile
 • Ki a tun le pada rowo jeun
 • Ki a tun le pada rowo ra so
 • K’ayie ilu wa de le toro
 • Kona ilu wa dele toro
 • Ki ijoba ti a ni le l’agbara
 • Awon alagbase ko ma si o
 • Eyi su wa o

 • Baba Tomosi si lawon loye bayi pe

 • Eyin ara mi ti e pe
 • Eyin ti npe mi l’olore
 • Ati Tomosi alagba
 • Ati Josefu ara
 • Mo dupe ola ti e fun mi
 • Emi to ti lo sona jinjin
 • Ati s’ori ile ayie gbogbo
 • Titi lo ba’ won tin won ni’ru
 • Awon ti n’jola iru bi obo
 • Awon ti n’so l’eke si orun
 • Nwon ko si m’eni to ns’Olorun
 • Nwon ko si m’eni tin se Jesu
 • E je ki a ko won bo
 • Ki a le wa fi won s’eru eru wa, iba o
 • Nwon dudu lara bi isaasun
 • Irun ori won bi koriko
 • Nwon ko si l’aso, nwon ko si l’ewu
 • Ihoho ni won nrin bi obo
 • E je k’a ko won bo
 • Ki a le wa fi won s’eru , eru wa, iba o
 • Ile won je inu iho
 • Nwon ko si ni bon tin won yio lo
 • Bi a ba mura bi ologun
 • E je ka lo ko won bo
 • Ki a la wa fi won se eru eru wa iba o
 • Bi e ba f era ninu won
 • Ogun poun lo wan wo
 • Bi e ko f era ni nu won
 • E je ka mura bi ologun
 • E je ka ko wan bo
 • Ki a le wa fi won s’eru eru wa, iba o

 • Awon enia re dupe dupe lowo re. Nwon si mura lati lo ko awon enia dudu bo wa se eru aiye

 • Baba tomosi, baba olore (2)
 • Iwo lo la wa loye
 • P awon arak an tun wa
 • Ti nwon lawo dudu o
 • Ti won ni ru bi obo
 • Ti nwan nil eke lorun
 • K a lo ko won bo
 • K a wa fi wan se eru aiye o
 • A ko no gba gbe re
 • Tomosi a
 • E je ka mura ka mura bi ologun
 • K a mu ra tijatija
 • Si le enia dudu o
 • K a lo ko wan b o
 • K awa fi wan s eru aiye o
 • A ko ni gbagbe re
 • Tomosi a
 • Baba tomosi , a dupe o
 • F ogbon ori re
 • A nlo kawon ti ko gbon bo
 • Fi won s’eru o
 • Ki reke wa ti a gbin
 • Ma se baje laye o
 • K a le pada rowo jeun
 • Ki joba ti a ni le pada
 • Tun wa lagbara
 • Iwo l’ si mu wa mo o
 • A ko si gbagbe re
 • Tomosi a
 • Baba Tomosi baba olore
 • Iwo lo la wa loye
 • A ko ni gbagbe re
 • Tomosi a
 • Baba Tomosi olore
 • Iwo l o i mu wa mo o
 • A ko ni gbagbe re
 • Tomosi a

  ACT 1 SCENE 2


 • Ni ile enia dudu nwon nje yan ,nwan nje su
 • Nwon f’ oyin mu ko , nwon se ariya Nwon si npa alo

 • Aso alaso to gbe o (2)
 • Alaso mbere re
 • Awa lo nile aiye o
 • Gbajumo bere o
 • Adaba gbori gi da ro
 • Felebute (3)
 • E agbe l o laro o, aluko lo l’osun (2)
 • Sa o jo re le o eyie ogo
 • Aluko eyie osa
 • Ma ba o re le o, eyie ogo

 • Sangonuga ati awon arabirin re si mura lati pa alo kekere kan

 • Eyin ara wa mo ranti itan kan
 • Itan kekere kan l’ori awa o (2)

 • Awon enia won si nsi won l’ori lati so itan na

 • A omo rere o
 • A omo rere
 • Sangonuga omo wa
 • Sangonuga omo wa
 • Sangonuga omo wa o
 • A omo rere

 • Nwon si bere si itan iso

 • Ninu iseda ayie o
 • Olodumare Baba
 • O da kokoro agbon
 • O da kokoro oyin
 • O pe kokoro oyin
 • O si s’alaye re fun u
 • Pe ka m’ewe iragba
 • K’a fi m’ewe iragba
 • K’a tun f’omi ojo kun n
 • Ohun gbogbo a wa d’oloyin
 • Ko ma yi pada o
 • Kokoro yi f’eti re si’le
 • O gbo t’Oluwa
 • Gba t’o de ile ayie
 • Ohun gbogbo di rere
 • Didundidun ni’le oloyin
 • Ko ma yi pada o
 • Olodumare Baba
 • Tun pe kokoro agbon
 • Agbon to ma’moju
 • Ko je gbe’ko Oluwa
 • Asehin wa asehin bo
 • Se kikoro ni’le agbon o
 • Ko ma yi pada o

 • Awon enia si nko eko ninu alo na

 • A omo rere o (2)
 • A o se bi oloyin
 • Ko ma yi pada o
 • ( A ko ni hu wa bi agbon o elenu meje o)
 • A omo rere o
 • A omo rere
 • A o se bi oloyin
 • Didundidun ni’le oloyin
 • Ko ma yi pada o

 • Asiko yen l’awon ojise oba si wa lati je ise oba ni ti odun ayo ti o di ojo meje

 • Sango oba l’o npe o
 • Obakoso l’o npe o (2)
 • Enyin ara ile at’ara oko
 • L’omode ati l’agba o ara wa
 • Eni nje yan ati eni nje’su
 • Eni mu’ko at’eni mu oyin
 • Eni t’o npejo o nini omi
 • Eni t’o nj’akara pelu eko
 • E sare wa ke wa wo Oba Ogo
 • Obakoso l’o npe yin o
 • Oba Sango da ojo ayo si ojo meje (2)
 • Ajodun wa di ojo meje e ma bo o
 • Agere ologijo agemo ofiyoyo (2)
 • Ojo odun d’ojo meje e ma bo o

 • Awon enia si njuba fun Obakoso, nwon si mura lati lo se odun na

 • Iba Iba Iba a ki oba Sango o
 • Oba t’o l’ayie (2)
 • A! Obakoso o
 • A! Obakoso
 • Sango l’ayie onida meji
 • E ku odun o o
 • A! Obakoso o
 • A! Obakoso
 • Oba Sapatirapa
 • Oba Sapatirapa
 • Lomilomi l’Oluwa
 • Oba t’o gbe’le ayie
 • T’o ns’alejo l’orun
 • Oba t’o nsoke di’le
 • Aja t’o ba f’oju re d’ekun
 • Iku re de o
 • A! Obakoso o
 • A! Obakoso
 • Owo ayie d’owo re
 • Igbala wa d’owo re
 • Sango Oba wi rere
 • Oba Sango for ere
 • Sango layie onida mej i
 • E ku odun o
 • A! Obakoso
 • A! Obakoso

  ACT 1 SCENE 3


 • Awon enia alawodudu na si lo je ipe Obakoso, nwon sin se odun ayo na lo

 • E! Agbe l’o l’aro o
 • Aluko lo l’osun (2)
 • S’a o jo re’le e eyie ogo
 • Aluko eyie osun
 • M’a ba o re’le o eyie ogo
 • Aluko eyie osa
 • Mu mi ka re’le o eyie ogo
 • Aluko eyie osa
 • E ma je o bo e ma je o bo
 • Eyi ti o bo a ro bi ewe (2)
 • Igo dudu oloje o ) 2ce
 • Mo f’oya be yin k’e mu wa o (2)
 • E wo b’o ti ns’ese t’o njo l’ode o
 • Ololufe njo l’ode o
 • Edumare t’o mo’jo ola
 • Ba mi gbo t’emi l’ojo ale o

 • Odun Agere si bere, awon enia si’nse ariya

 • Aiye re re o gbajumo yi o
 • Aiye re re o gbajumo yi o (2)
 • B’ aiye re ndun , ko gb’ona ti o to
 • B’ ola re ndun ko gbona ti o to
 • B ‘ ola re re ndun ko gbona ti o to
 • Aiye re re o gbajumo yi o
 • Adaba orofo
 • Eiye mi soro eiye
 • Eiye mi soro eiye)2ce
 • Adaba orofo
 • Eiye mi soro eiye
 • Eiye mi soro eiye o
 • S ‘ e ngbo hun l’ enu mi
 • Adaba orofo
 • Eiye mi s oro eiye
 • Ekun omo re , ekun omo da o (2)
 • Ekun omo t o nka o
 • Oro mi se yanmu yanmu
 • K aiye ma se baje o
 • Baba aiye o
 • K aiye ma se baje o
 • Baba mi a
 • E mase gbagbe o
 • Omo aiye o
 • E mase gbagbe o
 • Ara mi a
 • E.....baba mi a
 • K’ayie ma se baje o
 • Baba mi a
 • Oluwa gbare o
 • Baba ayie o
 • T’ojo t’erun bakan lo ju re o

 • Odun Agemo si bere, awon enia sin na nse ariya

 • Jalaka jalaka
 • Jobiri jobiri
 • B o ba ba le a dide
 • A t’orun bo wa jaiye
 • Aiye re ko m’enikan (2)
 • Arugbo ile won e a)
 • Arugbo ile won (2)
 • O ta agba e sagba
 • O to bale e se lo
 • Arugbo ile won o
 • Koro l’o wa to ngbo bi aja o
 • Asa igbo mbo o
 • K’ oloyele k’ oyele so (3)
 • Ijo wo l’o ma d’agba
 • Olurebete olurebete (3)

 • Ale si le gbo gbo won si lon sun ....

 • A o jo re le o ao lo sun
 • Nenene – nekunene(2)
 • Ojo ti dale ojo nlo
 • Nenene – nekunene
 • Osupa imole roro
 • Nenene – nekunene
 • Owiwi eiye afosan sun o
 • Nenene – nekunene
 • Odide eiye ale o
 • Nenene – nekunene
 • Nenene – nekunene
 • E! O yi o
 • A o jo re le o a o lo sun
 • Nenene – nekunene

 • Si lkiyesi i , li oru ojo ana, a si ko gbogbo Won le ru

  ACT 1 SCENE 4


 • Bayi li a se mu awon odo l eru

 • Ode aiye nlo
 • Ode aiye nlo )2ce
 • Pakute alegbede
 • Ode aiye nlo
 • Eku oko la o pa
 • Ati okere aiye o
 • Lobirikoto oku oko
 • Awo sen re o oku ona o
 • Eku emo la o pa
 • Pakute alegbede
 • Ode aiye nlo
 • Pakute l a nlo wo
 • Bo ya o le peku oko
 • Bo ya o le peku oko
 • Bo ya o le peku ona o
 • Ka ro uhun mu bowa je
 • Ka ro uhun mu bowa ta
 • Pakute alegbede
 • Ode aiye nlo
 • Ekute oko bo
 • K o wa d eku ile o yi o
 • A o yi o awoseun eku

 • Bayi li a si se ko awon obirin pelu leru

 • Ona oja

 • A nlo soja a n lo ta o
 • A nlo soja a n lo ta o
 • Ori wa bi re gbe wa de o (2)
 • Ajalamo ti o mo ri wa
 • Ba mi gbo t emi l ojo ale o
 • Kile nlo ta ara wa?
 • Isu ewura ni isu mi
 • Isu to funfun dabi iyan o
 • Isu t o funfun dabi owu
 • O s onje f emi ati iwo
 • O s onje fawa ati eyin o
 • A nlo ta ja foko wa
 • K awon omo wa le rowo jeun
 • Ori wo bi re gbe mi de o
 • A jalamo ti o mo ri wa
 • Ba mi gbo t emi l ojo ale o
 • Kile nlo ta ara wa
 • Gari gberefu gari mi
 • Gari gberefu gari mi
 • Gari t o funfun dabi eba
 • O s onje f emi ati iwo
 • O s onje f awa ati eyin o
 • A nlo ta ja foko wa
 • A nlo ta ja foko wa o
 • K’awon omo wa le rowo jeun
 • Ori wo bi re gbe mi de o
 • Ajalamo ti mo ri wa
 • Ba mi gbo temi lojo ale o
 • Kile nlo ta ara wa ?
 • Isu ewura ni isu mi
 • Isu ewura ni isu mi
 • Isu to funfun dabi iyan o
 • Isu t o funfun dabi owu
 • O s onje f emi ati iwo
 • O s onje lawa ati eyin o
 • A nlo ta ja foko wa
 • K awon omo wa le rowo jeun
 • Ori wo bi re gbe mi de o
 • A jalamo ti o mo ri wa
 • Ba mi gbo t emi l ojo ale o
 • Kile nlo ta ara wa
 • Gari gberefu gari mi
 • Gari gberefu gari mi
 • Gari t o funfun dabi eba
 • O s onje f emi ati iwo
 • O s onje f awa ati eyin o
 • A nlo ta ja foko wa
 • A nlo ta ja foko wa o
 • K’awon omo wa le rowo jeun
 • Ori wo bi re gbe mi de o
 • Ajalamo ti mo ri wa
 • Ba mi gbo temi lojo ale o
 • Kile nlo ta ara wa ?
 • E lubo, epo ati le oyin
 • Efo ebolo ati adiye
 • A t eko tutu ni le wa
 • O s onje fawa ati eyin
 • O sonje f eyin ati awa o
 • A nlo ta ja foko wa o
 • K’awon omo wa le rowo jeun
 • Ori wo bi re gbe mi de o
 • Ajalamo ti mo ri wa
 • K’awon omo wa le rowo jeun
 • Ori wo bi re gbe mi de o
 • Ajalamo ti mo ri wa
 • Ba mo gbo temi lojo ale o

 • Bayi li a si tun se ko awon arugbo li eru
 • Awa arugbo aiye o (2)
 • A nlo j ipe egbe wa
 • K a lo m emu onimole o
 • Awon omo torisa fun wa
 • L’ ojo aiye o
 • Ki ku ma pa won de o
 • K aruo mase wa gbe won de o (2)
 • A nlo j ibe egbe wa
 • K a lo me emu animole o
 • E ! omo laloye
 • Eni omo sin l o bi mo (3)

  ACT 2 SCENE 1


 • OJA - ERU

 • A si ko awon eru na wa si oja fun tita....

 • Awon a teru

 • Awon eru aiye re o
 • Awon eru aiye re o
 • Awa nta ja eru aiye o
 • Awa nta ja eru aiye wa
 • Eni t o f era k o ma bo o
 • K o bo w a re ru, eru wa
 • Owo eyo ni lopolopo
 • Iparo aso meje meje
 • B o ba f era win , o di lola
 • E ma bo wa ra eru wa
 • Awon eru aiye re o
 • Awon eru aiye re o
 • Awon eru aiye re o
 • Eyi to d’agba ninu won
 • L’awon okunrin to le to le
 • A’baiya fife bi erinmi
 • Ogoji oke l’owo won
 • Onini kan ko le din o
 • E ma bo wa r’eru wa
 • Awon eru aiye re o
 • Awon eru aiye re o
 • Awon eru aiye re o
 • Eyi t’o dagba ninu won
 • L’awon obinrin t’o le t’o le
 • Ati wundia, e gbo o
 • Ti a le ra bo w a fi s’aya
 • Etalelogbon l’owo eyo
 • Onini kan ko ma din o
 • E ma bo wa r’eru wa
 • Awon eru aiye re o
 • Awon eru aiye re o
 • Awon eru aiye re o
 • Awon eru aiye re o
 • Awon eru aiye re o
 • Awon eru aiye re o
 • Bi o ba r’eru, eru rere
 • Eru aboyun o, tomo-tomo
 • ‘Gba to ba bi mo, e gbo o
 • Wa f’owo s’osun, osun omo
 • Wa f’owo jere, owo re
 • E ma bo wa r’eru wa
 • Awon eru ayie re o

 • Awon Areru:-

 • Enyin oloja e ku oja o 2ce
 • Elelo le mi t’eru yen
 • Awon okunrin t’o le t’o le
 • Ab’aya fife bi t’erinmi
 • Awon eru aiye re o

 • Awon At’eru

 • A! Ara wa (2)
 • Awon okunrin t’o le t’o le
 • A ba’aya fife bi t’erinmi
 • Ogoji oke l’owo won
 • Onini kan ko le din o
 • Awon eru aiye re o

 • Awon Ar’eru:-

 • Elelo le mi t’eru yen
 • Awon obirin t’ole t’ole
 • Ati Wundia e gbo o
 • Ti a le ra bo w a fi s’aya
 • Awon eru ayie re o

 • Awon At’eru:-

 • A ara wa (2)
 • Awon obirin t’ole t’ole
 • Ati Wundia e gbo o
 • Ti a le ra bow a fi s’aya
 • Etalel’ogbon l’owo eyo
 • Onini kan ko le din o
 • Awon eru ayie re o

 • Awon Ar’eru:-

 • Elelo le mi t’eru yen
 • Awon aboyun o tomo-tomo
 • Olowo aro, elese osun
 • Elelo le mi t’eru yen
 • Awon eru ayie o

 • Awon At’eru:-

 • A ara wa 2ce
 • A ko le d’iye l’aboyun o 2ce
 • Boya ibeji lo ma bi o
 • Boya ibeji lo ma bi o
 • A ko le d’iye l’aboyun o
 • Awon eru ayie re o
 • Sugbon kini kan la o le so
 • Ogorun oke l’owo eyo
 • Onini kan ko le din o
 • Awon eru ayie re o
 • Eyin ti nra ja e ma ilo 2ce
 • E wa ba wa r’eru wa
 • Eru arugbo l’eru wa
 • Oke meji pere l’owo eyo
 • B’o d;onini kan awa ko ko
 • Ninu oke meji owo eyo
 • Awon eru ayie re o

 • Awon Ar’eru:-

 • Ewo l’ayie o )
 • Ewo l’ayie o ) 2ce
 • Bi o ba r’eru arugbo o
 • Inawo d’ona meji fun wa
 • Ko ni le s’ise ko ni le r’eru
 • Ko ni le s’are ko ni le wa le
 • Yio si tun jeun bi’le mo o
 • A ko ni r’eru arugbo o
 • Eewo o

 • Awon At’eru:-

 • Jowo r’eru wa

 • Awon Ar’eru:-

 • A ko ni r’eru arugbo o
 • Eewo o

  ACT 2 SCENE 2 • Awon Alawo funfun fi oko ko awon enia alawo dudu l’eru lo si ilu won.
 • Awon enia dudu si ndaraya ninu oko

 • Sangonuga ati awon arabirin re

 • Enyin ara wa (2)
 • Ero kil’e nro (2)
 • Ti e d’ori kodo layie o
 • E wi k’a gbo o
 • Kil’e nro, ojo ayie nlo (2)

 • Awon eru:-

 • T’awa to wa ro ni tiwa
 • T’emi to mi ro ni t’emi(2)
 • Awon bale ile
 • Ti nwon o jade ri o
 • Awon iyale ile
 • Ti nwon ko jade ri o
 • L’a so l’okun po
 • T’a wa fi won s’eru ayie o
 • Ti’wa to war o ni ti’wa
 • Temi to mi ro ni t’emi
 • A ko ko le ayie o
 • A ko k’ona ayie o
 • A ko ni ki ti won
 • Ma sunwon l’ojo ayie o
 • Ewon gigun bi t’obo
 • Li a fi ko won po
 • T’a wa d’eru ayie o
 • Tiwa to wa ro ni tiwa
 • Temi to mi ro ni t’emi

 • Sangonuga ati awon arabirin re:-

 • A ara wa (2)
 • E ma banuje o
 • Tiwa to war o ni tiwa
 • T ‘ emi to mi ro ni t emi (2)
 • A won bale ile
 • Ti nwon ko jade ri o
 • L a so lokun po
 • T ‘ a wa ti won s eru aiye o
 • Tiwa to war o ni tiwa
 • T ‘ emi to mi ro ni t emi
 • A ko ko laiye o
 • A ko ni kiti won
 • Ma sunwon l ojo aiye o
 • Ewon gigun bi t’obo
 • L a ti ko wa po
 • T a wa d eru aiye o
 • Tiwa to war o to no tiwa
 • T ‘ emi to mi ro ni temi
 • Awon oga era si fi iya je won lopolopo
 • Nwon si fi won si enu ise lati lo mu oti
 • A nlo k a bo a nlo mu ti aiye
 • A nlo k a bo a nlo ki baba (2)
 • E ma s sie eru lo
 • A nlo k a bo a nlo mu ti aiye
 • A nlo k a bo a nlo ki baba (2)

 • Awon eru na si fi ibanuje da won l ohun

 • Bayi pe

 • A E ma se e lo o
 • A e ma se e o (2)
 • Awa ko da yin l ebi
 • Awa ko da yin lare o
 • Adake –dajo mbo o
 • Oba ologo meta
 • Adajo aiye mbo o
 • Oba t o mo boo la o
 • Oba t o mo jola
 • A e ma se e lo

  ACT 2 SCENE 4


 • Ninu iponju abi ise oko neru awon enia dudu
 • Ranti ilea won nmo esun wa si waju
 • Edumare

 • L ai se l ai ro
 • L ai pomo olomo je
 • L ai gba ya alaya lo
 • L ai ri wa oniwa f owo ho ri wa
 • Nwon taw a l eru o si le won
 • Edumare gba yi ro o
 • O buru j ese aiye lo
 • Edumare ye o dowo re o
 • Ajalamo ti o mo ri wa
 • Ile ogere a fokoye ri o
 • K o gba wa lowo awon abinu eni
 • Edumare gba yi ro o
 • O buru j esu aiye lo

 • Awon odo si mu esun won wa.....

 • Jeje l a duro o si lewa
 • Ti a nje yan o ni le w
 • Ti a nje su baba awa
 • Ti a nmu ko o ni le wa
 • Pelu akara pelu oyin
 • Awon alawo funfun ni nwon ko wa be
 • Si le baba to bi won lolm
 • Nwon si ko wa bo a wa d eru aiye o
 • Edumare gba yi ro o
 • O buru j esu aiye o
 • L ai se lai ro
 • Lai pomo olomo je

 • Awon omode mu esun ti won wa pelu

 • Awa omode o laiye wa
 • T a ko ti mo na taiye ngba
 • Nwon mu wa leru o ni le wa
 • Ni bi tan je iyan pelu isu
 • Ni ‘ bi t a mu akara pelu eko
 • T ‘a alafia
 • T ‘ o tun johun gbogbo gbogbo o laiye wa
 • Edumare t o daw a
 • O leni t o daw a
 • Be ko ma daw a saiye o
 • K a le s eru won
 • Ajalamo ti o mo ri wa
 • Ile \ogere af okoye ri o
 • K o gba wa lowo awon abinu eni
 • Edumare gba yi ro o
 • O buru j ese aiye lo
 • L ai se lairo
 • Lai pomo olomo je
 • Be ni awon aboyun o ni le wa
 • Ti ojo ibi ku fefe o
 • Nwon mu wa leru o ni le wa
 • Edumare k o da tiwa s are
 • Ajalamo ti o mo riwa
 • Ile ogere af okoye ri o
 • K o gba wa lowo awon abinuneni
 • O buru j ese aiye lo
 • L ai se lair o
 • Lai pomo olomo je(2)

 • Ani awon arugbo tun ri so pelu

 • Awa arugbo aiye o
 • A! Baba nwon lo nile
 • Ni bi t a ti ko wa wa o
 • T a si ko wa ta leru o
 • Awa nwo ja olorun lo
 • A mu wa kuro nile
 • Baba t o bi wa lomo
 • A ko raya mo o
 • A ko r’omo mo o
 • Edumare gba yi ro o
 • O buru j ‘ese aiye lo
 • L’ai se lairo
 • L’ai pomo olomo je (2)

  ACT 3 SCENE 1


 • Ojo ipade igbimo nla si de ni nla awon
 • Alawo – funfun nwon a fi adura bere ipade o

 • Ini ki dun , o dun o
 • Nwon fi fun wi pe (2)
 • Inu mi dun , odun o
 • O dun ni gbati
 • Nwon wi fun mi pe o
 • E je k’ a lo e je ka lo
 • Si le oluwa
 • Olodumare oba wa
 • Ojo aiye gbogbo wa d’owo re
 • K a feso jaiye olu
 • K a feso jaiye wa o
 • K a ma se gba gbe Oluwa wa
 • Eni to daw a lode leso
 • Enia dudu enia funfun
 • Gbo gbo l a o pa –po
 • T a o si f ola fun baba t o daw a
 • Ye ............. eni owo wa o
 • Af ‘oluwa af ‘oluwa
 • Ko si enia t o le tun t eda se
 • Edumare to mo jola o
 • Ba mi gbo temi lojo ale o
 • B aiye ba ko ji oku orun dide
 • Ba mi gbo t’emi lojo ale o
 • Edumare t o m’ ojo ola
 • Ba mi gbo temi lojo ale o

 • Alaga igbimo na sib ere fun imoran....

 • Enyin olola enyin igbimo
 • Enyin balogun ninu ogun
 • Enyin ti ngbero t’ aiye t’ orun
 • Titi lo ba won t’ona won jin
 • Awon alawo dudu gbogbo
 • Ero kila s oro loni o
 • E ‘ wi ki ngbo s’eti

 • Ogbeni olola ka ( William Wilberforce)
 • Si sir o nipa ti iya ti a fe je awon ala
 • Wodudu ti a ti ko leru

 • E duro e gbo ara mi
 • Mo si ni oro gigun jojo
 • Lati gbe ka’le loju wa
 • Nipa enia aiye gbogbo
 • Titi lo ba won l’ona won jin
 • Awon alawodudu gbogbo
 • Awon ti wan fi nseru aiye
 • Awon tin won fin a e rile
 • L’ oko ireke o , ile oyin
 • E f’eyi s’ero l’oni o a
 • Mo fe ki e gbo s’eti
 • Awon ara wa ti enyin mo
 • L’o ra won l eru o ni le won
 • L o ta won l eru osi le wa
 • Awon obinrin t o le to le
 • Awon ab’oyun at alagba
 • Ati omode o ni ile oyin
 • E gba yi ro po ara wa
 • E mase je ki aiye baje o
 • L’ oju yin o

 • Awon igbimo na sib a awon enia alawodudu
 • K edun nwon si so ofin lati fi opin si
 • Eru siosin

 • A! Ara wa A! Ara wa
 • Eyi ma koro l eti wa
 • Eyi ma yato l oju wa
 • P awon okunrin t o le tole
 • Pawon obirin to le to le
 • Awon aboyun ati agbalagba
 • Ati omode o ni le wo
 • L awon alawodudu gbogbo
 • L a fi nseru aiye
 • L a fin se ru ile
 • L okoo ireke o ile oyin
 • Eyi ma buro lojuu wa
 • O je ese aiye lo
 • E je k a so fin t o la to le
 • Pe enikeni ko ma gbodo
 • Sin eru aiye o l’ju wa
 • Enikeni ti ko ba si gba
 • K a fi won sewon titi aiye o
 • K aiye wa le simi (3)

  ACT 3 SCENE 2


 • Si kiyesi i awon alawo – dudu nse ise nseku
 • Ni oko ireke, si w obo awon alaweo funfun
 • Ti nfi won se eleya. Eyi si mu ikunsinu
 • Ati ija wa---

 • Awa l a ni reke aiye )
 • Awa la ni ireke ile)2ce
 • Baba wa ti mbe lorun
 • Baba wa tin be loke
 • L o fun wa ni le oloyin
 • Edumare gbowo wa o
 • A o je reke wa
 • Se ti baba wa ni ise
 • Enikene ti ko ba si gba
 • K o lo ri sokun
 • Edumare gbawa o

 • Awon eru na si ri eyi , nwon nke pe Sango
 • oba won lati gba won

 • Oju wa o dowo re
 • Igbala wa dowo re o (2)
 • A ki sango onida meji
 • A gb’orun jagun
 • Eni sango t’oju re wo le
 • Ko ni boba mo o
 • Asese jade akan
 • A ko mo bi t o nlo
 • Sugbon Sango , baba orisa
 • Ko daw a l’are
 • Oju wa d owo re
 • Igbala wa d’ owo re o

 • Awon oga eru gbo eyi, nwon si fi won
 • Se efe
 • A nlo k a bo
 • A nlo mu ti aiye
 • A nlo k a bo
 • A nlo ki baba wa
 • Eyin omo aborisa
 • E ma sise eru lo
 • Sango baba yion loriun
 • L ‘ oti so yin deru wa
 • E ma e
 • Ise era lo
 • A nlo k a bo
 • A nlo mu ti aiye
 • A nlo k a bo
 • A nlo ki baba wa

 • Awon eru na si da won l ohun bayi pe
 • A! E ma se e lo
 • A! E ma ase e lo (2)
 • Awa ko da yin lebi
 • Awa ko da yin lare o
 • A e ma se lo
 • Adake –dajo mbo o
 • Oba ologo meta
 • Adajo aiye mboi o
 • Oba t o mo j’ola
 • A e ma se lo

 • Awon oga eru na si bi won lere wipe

 • Tani eni t oko yin , l’oro , oro oluwa
 • Tani eni t’; oko yin l’oro ti jesu
 • Nibo lefi sango si
 • Sango baba orisa
 • Tani eni t oko yin , l’oro , oro oluwa
 • Tani eni t’; oko yin l’oro ti jesu

 • Awon eru na si fi binu da won lohun
 • Bayi pe

 • Baba wa ti mbe li orun(2)
 • On lo ko wa l’ona
 • Ona ile Olorun
 • Baba wa ti mbe li orun
 • Tiwa ye, tiwa ye, tiwa ye wa (2)
 • Tiwa ye wa ni ‘kun ara wa o
 • Pe awa npe Olorun o
 • Tiwa ye wa ni’kun ara wa o
 • Awa npe Olorun baba

 • A si j’ise fun awon enia dudu na nipa idasile won kuro ninu oko eru

 • Enyin omode ayie
 • Enyin agbagba ile
 • Enyin arugbo ayie
 • Enyin aboyun ile
 • Enyin eru ayie o
 • E f’eti ba le (2)
 • K’e gbo ise didun t’a ran o
 • Si enyin ti ns’eru aiye o
 • Igba yipada o
 • Awon igbimo ayie
 • Awon igbimo ile
 • Ni’le alawo funfun
 • Nwon ko ra won l’okun
 • Nwon s’ofin lile lile
 • Pe enikeni ko gbodo tun sin
 • Eru ayie o
 • Enikeni to ba si laya
 • Lati se s’ofin
 • La o ju s’ewon ayie o
 • Igba yipada o
 • A da yin s’ile, atu yin s’ile
 • E ma gbona ile lo si’le enia dudu o
 • S’ile oloyinmomo k’iku ma pa yin o
 • K’arun ma se wa gbe yin de o

 • Awon enia na si nyo nipa ti idasile won

 • A! a yo, a dupe o lowo Oluwa
 • A! A yo a dupe o lowo Re Jesu (2)
 • Eni t’o mu wa kuro ninu eru ayie o
 • Eni t’o yow a kuro ninu eru ayie o
 • Awa odomokunrin, awa odomobinrin
 • Ni le enia dudu
 • Awa arugbo ayie, awa aboyun ile
 • Ni le enia dudu
 • B’arayie ba gbagbe o
 • Awon t’o ku lo s’orun
 • A ko ni gbagbe re Olodumare o
 • A dupe lowo yin enyin igbimo
 • Enyin igbimo ile n’ile alawo funfun
 • T’o s’ofin lile lile
 • P’enikeni ko gbodo tun sin
 • Eru ayie o
 • Ki’ku ma pa yin o
 • K arun mase wa gbe yin o
 • Eeyin ara wa awa ore le o
 • Nje oluwa awa nre le o
 • A nre le baba t o bi wa
 • L ‘ojo aiye o
 • Ile enja dudu o ile oloyin – momo
 • Ki ku ma pa w o
 • K arun mase wag be wade o

 • A l ara mi A! Arami
 • B o ba woo la oluwa
 • Egbon yio bo ajaga
 • Ajaga lile lile,ajaga to wo s’ orun
 • Gba t’ogba d’ alagbara
 • Oba awi ma ye ‘hun, ki ku ma pa wa o
 • K’a run ma se gbe wa de o

  ACT 3 SCENE 3 • A si fi oko awon alawo-dudu na pada
 • Si ilu won , nwon ain se ariya ninu okona

 • Ekun omo re,ekun omo da o}2ce
 • Ekun omo t o nke o
 • Oro nse yanmuyanmu
 • K aiye mase baje o
 • Baba aiye o
 • K aiye mase baje o
 • Baba mi a
 • E mase gba gbe o
 • Omo aiye o
 • E mase gbagbe o
 • Ara mi a
 • E ! ..............baba aiye o
 • K aiye mase baje o
 • Baba mi o
 • Oluwa gbere o
 • Baba mi a
 • Oluwa gbere o
 • Baba aiye o
 • T ojo t erun bakan
 • Loju re o

 • Nwon gunle ai ilu won nwon si fi ayo
 • Pade awon ara won:-

 • Iya mi laye anu iya se mi
 • Baba mi laiye anu baba se mi
 • Ori won ori won (2)
 • Gbe mi de ile iya}
 • Bi mi si ewo o
 • Iya mi abo ma re o omo rere(2)
 • Obirin ti so yunnwon so leke
 • Nitori owo ebi
 • A gbogbo wa le mi katike
 • K a le ba won lo
 • Iya mi abo ma re o omo rere (2)
 • Alajabi ewo, alajani ogo (2)
 • Alajani iya ogo iwo ni baba ewe
 • Iya mi abo ma re o omo rere (2)

  ACT 3 SCENE 4


 • Ada awon enia dudu na pada lo si ile
 • Nwon de ile li Alafia nwon si gbe ohun
 • Ope soke si Olorun

 • Edumare k’o gbo
 • Edumare k’o gba o (2)
 • Awa t a so d omo nipa re
 • Edumare ko gba o
 • K awa elese k a le de le wa
 • Edumare ko gba o
 • K awu elese k a le dade ogo
 • Edumare k o gba o
 • Fun wa ni gba gbo o olore
 • Edumare k o gba o
 • Ba wa le su sa o ka ma lo
 • Edumare k o gba o
 • Fun wa ni ye se o ojo nlo
 • Edumare k o gba o
 • Edumare k o gba o
 • Edumare k o gba o
 • Edumare k o gba owo wa
 • Awa t a so d omo nipa re
 • Edumare k o gba o
 • A ! messiah o, A! Messiah o (2)
 • Iran lowo wa, dowo re
 • Gba wa lowo esu o l’aiye wa
 • Gba t a ba pari o ise wa
 • K a ma de pade bi ebi
 • A! Olodumae o
 • Ope ope ope l a mu wa
 • Jesu Baba iyanu o
 • K a ma de pada wa d’eni idalobi
 • Jesu Baba Iyanu o
 • B aruni ri wa ,ona ko si pada lo
 • Jesu Baba iyanu o
 • K a tun le pada wa d eni idalare
 • Jesu baba iyanu o
 • K a ma de pada d omo igberiko
 • Jesu Baba iyanu o

 • THE END
 • ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © Ogunde Museum 2019